Ochrana osobních údajů GDPR | Aprilia

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnost Faber Moto, s.r.o., se sídlem CZ, Vídeňská 849/15, Štýřice, 639 00 Brno,  IČ: 054 35 242 | DIČ: CZ05435242, sp. zn. C 95296, vedená u Krajského soudu v Brně.

 (dále jen „ Společnost ),

jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.moto-event.eu informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, a to na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, tzv. „nařízení GDPR.

I. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, kdy kontaktujete Společnost prostřednictvím webových stránek a projevíte zájem o její produkty a služby, můžete být požádáni o vyplnění Vašich osobních údajů, a to:

a) jméno a příjmení

b) adresa

c) telefonní číslo

d) e-mailová adresa

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které Společnosti poskytnete jsou použity výlučně k plnění zákonné (daňové a účetní) či smluvní (dodání zboží pro případ uzavření kupní smlouvy nebo poskytnutí služeb) povinnosti – k tomu blíže ve Všeobecných obchodních podmínkách, se kterými vyslovujete souhlas při uzavírání smlouvy. Neposkytnutí vyžadovaných nezbytných osobních údajů uvedených ve čl. I písm. a) až d) může mít za následek neuzavření kupní smlouvy, neboť bez nich nebudeme schopni řádně splnit své smluvní či zákonné povinnosti.

Pro případ udělení Vašeho souhlasu se zasíláním newsletterů pak společnost využije Vaši emailovou adresu k zasílání informačních e-mailů obsahujících obchodní sdělení, informace o novinkách, marketingové akce, oznámení o službách a zboží společnosti, provozních informace a zajímavosti, a to v rozsahu Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat bez uvedení důvodu, písemným či elektronickým sdělením na kontaktní údaje Společnosti. Nesouhlas se zasíláním newsletteru, jeho odvolání nebo neposkytnutí emailové adresy nemá vliv na uzavření kupní smlouvy a není podmínkou pro její uzavření.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. V případě Vašeho dotazu Vám rádi sdělíme bližší skutečnosti.

III. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Společnost je správcem a zpracovatelem osobních údajů, kdy osobní údaje primárně zpracovává sama svými zaměstnanci. Osobní údaje Společnost nicméně může dále poskytnout následujícím osobám:

- Poskytovateli externích účetních služeb v souvislosti s plněním účetních a daňových povinností Společnosti

- Poskytovateli externích webhostingových a IT služeb v souvislosti s provozováním e-shopu Společnosti v rámci uzavírání smluvních vztahů s Vámi

- Doručovatelům zboží za účelem jeho dodání

- Poskytovateli externích archivačních a skartačních služeb v rámci plnění zákonné povinnosti Společnosti na archivaci a skartaci dokumentů dle příslušných právních předpisů České republiky vždy výlučně v nezbytně nutném rozsahu, za nezbytně nutným účelem, výlučně v rámci EU a EHP, při zachování všech povinností ochrany osobních údajů. Společnost poskytne Vaše osobní údaje také orgánům veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností nebo v případě plnění dozorové a kontrolní funkce příslušného orgánu veřejné moci (Finanční úřad, ČOI, Úřad pro ochranu osobních údajů, apod.). V nezbytně nutných případech je Společnost oprávněna použít Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně svých práv a oprávněných zájmů, a to včetně zpřístupnění dalším osobám, nebude-li uvedené převáženo Vaším zájmem, právy a svobodami – jedná se např. o situace právních sporů mezi Společností a Vámi z kupní smlouvy, kdy mohou být údaje poskytnuty advokátní kanceláři, soudům, apod.

IV. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje bude Společnost zpracovávat:

a) po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Společností a po dobu trvání promlčecí doby ve vztahu k případným nárokům z tohoto vztahu; obvykle půjde o dobu 3 let po splnění smluvního vztahu; nebo

b) po dobu, kdy je tyto údaje Společnost povinna archivovat dle příslušných právních předpisů, nejdéle však 10 let od konce zdaňovacího období ve kterém se uskuteční plnění dle příslušného smluvního vztahu, podle toho, co je delší, a

c) Vaši emailovou adresu výlučně po dobu, kdy bude trvat Váš souhlas se zasíláním newsletteru Společnosti.

V. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu ke Společností prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) Právo na přístup k osobním údajům u Společnosti, což znamená, že lze kdykoliv požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, informace o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky, odkud osobní údaje byly získány, zda dochází na základě jejich zpracování k automatickému rozhodování, včetně případného profilování a k zaslání kopie Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezúplatné, za další poskytnutí pak při splnění podmínek nařízení GDPR může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b) Právo na opravu, resp. Doplnění osobních údajů, což znamená, že lze požádat Společnost o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.

c) Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut) osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) neexistuje žádný důvod pro jejich zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost. 

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší případné sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů požadujete pouze omezit zpracování, (iii) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesl námitky proti zpracování, pak Společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 e) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracovávaných na základě takového souhlasu, což znamená, že kdykoli můžete kontaktovat Společnost a sdělit ji, že odvoláváte příslušný, dříve udělený souhlas. Společnost nadále takové osobní údaje již nebude zpracovávat. Toto právo se neuplatní ve vztahu ke Společností zpracovávaných osobních údajů na základě jiného právního důvodu (ze zákona či smluvní povinnosti, apod.)

 f) Právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená, že máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předal jinému správci.

 g) Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, na základě které Společnost dále nebude osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami.

Veškerá svá práva můžete uplatnit u Společnosti písemnou formou či elektronicky na kontaktních údajích Společnosti.

Nad rámec shora uvedených práv máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů dozorovému a kontrolnímu orgánu v oblasti ochrany osobních údajů kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz , sídlem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací o související problematice, Vašich právech a povinnostech Společnosti lze rovněž nalézt na stránkách www.uoou.cz v sekci „GDPR.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Webové stránky Společnosti nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let Společnost nezpracovává.

VII. POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do vašeho internetového prohlížeče při načtení webové stránky. Zaznamenávají informace o vašem chování (např.stránky, které navštívíte) a odesílají je zpět na příslušný server. Tím nám umožňují přizpůsobit obsah našich stránek a marketingovou komunikaci na míru vašim potřebám.

Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu a nejsou nijak spojovány s vašimi osobními údaji. Shromážděná data jsou zcela anonymní.